Het betreft een sluitende begroting met budgetruimte voor de uitvoering van diverse programma’s en speerpunten van beleid.

De financiële en vermogenspositie van het begrotingsjaar en van de drie daarop volgende jaren vloeien voort uit een samenhang van bestaande en nieuwe activiteiten, van de mogelijkheden deze te kunnen bekostigen en om risico’s op te kunnen vangen.

Het stellen van kaders, de structurele dan wel incidentele aard van de baten en lasten, de reservepositie, de financieringsstructuur en de belastingen zijn beeldbepalende elementen voor een gezonde financiële positie.

Samenvatting (bedragen x € 1.000)

a. Begrotingspositie 2018

Onvoorziene baten en lasten (vast bedrag)

25

Structurele budgetruimte

250

Incidentele budgetruimte

802

Totale bestedingsruimte

1.077

b. Financiële uitkomst 2019-2020-2021

De meerjarige bestedingsruimte bedraagt in:

2019

500

2020

750

2021

1000

c. Reservepositie 1 januari 2018

Algemene reserves

3.822

Bestemmingsreserves

26.382

Voorzieningen

3.807

Totaal reserves en voorzieningen

34.011

d. Structurele weerstandscapaciteit

3.767

e. Financieringsstructuur (1-1-2018)

Boekwaarde investeringen

95.732

Reserves/Voorzieningen

34.011

Geldleningen en waarborgsommen

35.944

69.955

Financieringstekort

25.777

f. Rekeningresultaat

2014
€ 1.746

2015
€ 2.845

2016
€ 3.939

Kaders begroting

De basis voor de begroting 2018 is gelegd in de raadsvergadering van 6 juli 2017. Op dat moment is de Perspectiefnota 2018 met daarin de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.

Beleidskader

Om als gemeentebestuur in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen beschikt het over financiële ruimte voor nieuwe uitgaven. In de begroting 2018 is € 250.000 opgenomen voor nieuw structureel beleid.

Uitgangspunten begroting 2018 tot en met 2021

De begroting 2017 inclusief mutaties voorjaarsnota vormt de basis.

Ontwikkelingen lasten (stijgingspercentage)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Effecten salarissen:

Loonontwikkeling

2,00%

2,50%

2,50%

2,50%

Sociale lasten werkgever

1,00%

0,50%

0,50%

0,50%

Uitgangspunt voor de toe te passen rentepercentages:

Aantrekken lang geld

1,50%

1,75%

2,00%

2,25%

Aantrekken kort geld

0,00%

0,50%

0,75%

1,00%

Bespaarde rente

2,54%

3,27%

3,56%

3,69%

Rente nieuwe investeringen

3,50%

3,50%

3,50%

3, 50%

Rente bouwgrond

1,63%

2,18%

2,35%

2,42%

Renteomslag

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Gemeenschappelijke regelingen*  

Gemiddelde jaarlijkse verhoging

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

*) Als de gemeenschappelijke regeling zelf met een meerjarenbegroting komt, dan wordt deze aangehouden.

De verwachte prijsontwikkeling van de niet direct te beïnvloeden tarieven van derden worden opgenomen.
Dit betreft onder andere: meerjarige contracten, vervangingsinvesteringen, onderhoud gebouwen, materieel, elektriciteit, gas, water, olie, benzine, premies voor verzekeringen, waterschapslasten en belastingen en heffingen.

Ontwikkelingen baten (stijgingspercentage)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Gemeentelijke belastingen

- onroerende zaakbelasting

1,50%

2,00%

2,00%

2,00%

- forensenbelasting

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

- toeristenbelasting 1

- afvalstoffenheffing 2

- rioolheffing 3

Omgevingsvergunningen 4

Overige belastingen en leges

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1 De toeristenbelasting wordt berekend door het aantal overnachtingen keer het tarief.

2 Het tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd op volledige kostendekking inclusief het verdisconteren van de kwijtschelding.
3 Het kostendekkend tarief van de rioolheffing wordt vastgesteld vanuit het Watertakenplan inclusief het verdisconteren van de kwijtschelding

4 De leges voor de omgevingsvergunningen zijn kostendekkend.