(Bedragen x € 1.000)

Geldleningen

Stand per 1-1-2018

35.937

Bij: op te nemen 2018

0

Af: aflossingen 2018

3.352

Stand per 31-12-2018

32.585

Waarborgsommen

Stand per 1-1-2018

7

Bij: op te nemen 2018

0

Af: aflossingen 2018

0

Stand per 31-12-2018

7