x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.342

386

42

2.

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.516

3.498

3.257

3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

29

2.376

945

4.

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

890

3.405

5.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6.

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8.

Baten bouwgrondexploitatie:

9.

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10.

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11.

Verkoop van effecten:

nee

nee

nee

wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

2.983

2.855

4.244