Ontwikkelingen

We willen als gemeente goede dienstverlening leveren richting onze burgers, bedrijven en instellingen. We richten ons daarbij op de 3 D’s: Dichtbij, Duidelijk en Daadkrachtig.

Beschikbaar en bereikbaar
Wij ontwikkelen enerzijds de digitale dienstverlening steeds verder, zodat een groot deel van onze producten digitaal beschikbaar is. Aan de andere kant organiseren we dienstverlening op maat waarbij persoonlijk contact en beschikbaarheid (ook buiten kantooruren) centraal staan.
Gericht op bepaalde doelgroepen blijft daarnaast bewust de mogelijkheid bestaan om ook op papier een melding of aanvraag te doen en verschaffen we informatie op papier, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van folders. Op deze manier houden we de dienstverlening toegankelijk en bereikbaar voor al onze inwoners.

Zaakgericht werken
Als inwoners met een vraag komen is er van begin tot het eind één contactpersoon. Inwoners krijgen inzicht in het proces: welke stappen worden er gezet, wanneer krijgt een inwoner bericht enzovoort. Daarbij leggen we vast wat we doen en dit is ook via de website inzichtelijk voor de inwoner. We kiezen dus voor persoonlijk contact en tegelijkertijd zorgen dat we navolgbaar zijn.

Locatie
We willen met onze dienstverlening dichtbij onze burgers zijn. Direct antwoord bij het eerste klantcontact en rechtstreeks contact (lees: in gesprek) met de behandelend ambtenaar zijn daarbij belangrijk. Op die uitgangspunten richten we ook de hal van ons gemeentehuis in.
Op basis van de behoefte en gericht op bepaalde doelgroepen (bijv. ouderen) kijken we hoe we dienstverlening aan huis of op locatie vorm kunnen geven. Daarbij zien ook  de ontwikkeling dat het aantal baliecontacten vanaf 2019 verder af gaat nemen. De geldigheidstermijn van reisdocumenten is hiervoor samen met - in beperkte mate- de toegenomen digitalisering de belangrijkste oorzaak. We onderzoeken of de huidige vorm van onze loketten in Westerbork en Smilde nog wel aansluit bij deze ontwikkeling. Zoals gezegd zoeken we naar alternatieven zoals dienstverlening aan huis of op een andere locatie, bijvoorbeeld rondom reisdocumenten en rijbewijzen.

Participeren en leren
We betrekken inwoners ook bij het vormgeven van onze dienstverlening. Hiervoor maken we gebruik van een klantenpanel, maar van andere groeperingen als de WMO-raad. Zo vragen we input. Periodiek voeren we ook een burgerpeiling uit. We doen daarvoor als gemeente mee aan het onderzoek van ‘Waar staat je gemeente’. Dit is een breed onderzoek in de vorm van een enquête waarbij niet alleen dienstverlening maar ook aspecten als leefomgeving en zorg aan bod komen.
Feedback vragen van inwoners over hoe zij de gemeente hebben ervaren met als doel hiervan te leren is een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening.

Burgerschap
Naast de dienstverlening in algemene zin richten we ons binnen dit taakveld specifiek op een aantal taken die te maken hebben met het burgerschap van onze inwoners.  Denk daarbij aan:

 • Het bijhouden van de basisregistratie personen
 • Het opmaken van akten van geboorte, huwelijk, echtscheidingen en overlijden
 • Het sluiten van huwelijken en partnerschappen
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda
 • Het afgeven van reisdocumenten, rijbewijzen en andere documenten
 • Het bijhouden van beveiligingsmaatregelen op dit taakveld
 • Het begeleiden van inwoners bij verzoeken om Nederlander te worden

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening

 • Goede dienstverlening richting onze inwoners die voldoet aan onze visie van de 3 D’s: Dichtbij, Duidelijk en Daadkrachtig
 • Deze dienstverlening ook continu blijven verbeteren door te leren

Burgerschap

 • Een moderne Basisregistratie personen (Brp), waarmee persoonsgegevens snel, effectief en efficiënter ter beschikking kunnen worden gesteld
 • Correct register van de Burgerlijke Stand
 • Correcte uitvoering van verzoeken tot naturalisaties en geslachtsnaamswijziging
 • Vaststelling van een correcte verkiezings- / referendumuitslag

Wat gaan we daar voor doen?

Dienstverlening

 • Het herinrichten van de hal van het gemeentehuis. Planning is dat de realisatie begin 2018 plaats zal vinden
 • We onderzoeken op welke manier we dienstverlening op locatie en aan huis kunnen leveren. Daarbij houden we rekening met de afname van het aantal klantcontacten bij onze loketten met ingang van 2019
 • Betrekken van inwoners bij het vormgeven van onze dienstverlening. Naast het klantenpanel blijven we andere doelgroepen hierbij betrekken
 • Meten van de dienstverlening, het houden van een burgerpeiling en gericht feedback vragen aan onze inwoners om daarvan te leren

Burgerschap

 • Voldoen aan de wettelijke normen voor inhoudelijke kwaliteit van de persoonsgegevens, privacybescherming en procesmatig werken
 • Zorgen voor organisatiebreed verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (Brp) bij de uitvoering van diverse publiekrechtelijke taken
 • Advies uitbrengen aan het Ministerie van Justitie, binnen de wettelijke termijn
 • Organiseren van probleemloze verkiezingen, zorgen voor een correcte uitslag van verkiezingen en referenda alsmede voor tussentijdse benoeming van nieuwe raadsleden

 .

.