Ontwikkelingen

Binnen de gemeente is een breed pakket aan inkomensondersteuning beschikbaar. Hoewel bijna alle minimaregelingen goede bekendheid genieten en veel deelnemers hebben, geldt dat helaas nog niet voor de regeling Chronisch zieken en gehandicapten.

Gebruik van de minimaregelingen
Bij de uitkering voor activiteiten zien we een stijging van 534 naar 648 huishoudens die we hebben bereikt. Een deel van deze stijging is verklaarbaar uit de toename van het aantal statushouders in onze gemeente.
De stijging van het aantal toekenningen voor individuele inkomenstoeslag van 259 in 2015 naar 397 in 2016 heeft ermee te maken dat meer mensen langer dan 3 jaar een inkomen tot 110% hebben gehad, waardoor ze aan een van de belangrijke voorwaarden van deze regeling voldoen.

Evaluatie chronisch zieken en gehandicapten
Bij de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten zien we een lager bereik dan geraamd. In maart 2017 hebben we de regeling geëvalueerd en u op de hoogte gebracht van de resultaten. We communiceren op zoveel mogelijk manieren over deze regeling. We stemmen de communicatiemiddelen af op de doelgroep en in het bijzonder op degenen die niet langs digitale weg bereikt kunnen worden.

Kindpakket
We hebben inzichtelijk gemaakt welke regelingen er zijn waar kinderen in minima huishoudens gebruik van kunnen maken.

Schuldhulpverlening
Zowel het aantal mensen in schuldhulpverlening als de gemeentelijke kosten hiervoor zijn gedaald na invoering van de budgetconsulent en het wisselen van aanbieder. Er  komt in 2018 een evaluatie waarbij centraal staat de vraag of de huidige werkwijze aansluit bij de behoefte van de burgers.

Wat willen we bereiken?

We willen een sociaal sterk Midden-Drenthe zijn. We continueren onze inzet om het niet gebruik van regelingen tegen te gaan, vooral het niet gebruik van de compensatieregelingen voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen. We gaan sterker dan voorheen inzetten op het bereiken van ouderen en mensen die niet digitaal vaardig zijn middels folders. We geven hoge prioriteit aan grotere bekendheid voor de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.
Daarnaast zijn we in 2016 begonnen met het aanbieden van gratis cursussen bij de bibliotheek om mensen die nog niet digitaal vaardig zijn te ondersteunen in het leren gebruiken van de computer.

Wat gaan we daar voor doen?

We gaan in 2018 het armoedebeleid actualiseren. We zoeken naar goede mogelijkheden om de Klijnsmamiddelen in te zetten. We evalueren het schuldhulpbeleid.

Het aanpakken van de oorzaak van armoede en hulp bij financiële problemen via de budgetconsulent, blijft ook in 2018 centraal gestaan. Ons belangrijkste wapen tegen armoede is de inkomenscheck door de sociaal raadsvrouw. Zij kijkt in de volle breedte of mensen het inkomen ontvangen waar ze recht op hebben. Vanuit de gemeente staat het tegengaan van niet gebruik van gemeentelijke regelingen centraal. Er worden voorlichtingen en inloopspreekuren georganiseerd om bekendheid te geven aan onze regelingen, waaronder die voor mensen met hoge zorgkosten. Hier gaan we mee door, met extra aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.