Ontwikkelingen

In 2016 is de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) bij de brandweerpost Hoogeveen gestart met de proef 'Uitruk op maat', om voor bepaalde incidenten de bestrijding en hulpverlening met minder mensen te organiseren. De eerste resultaten zijn positief. Het Algemeen bestuur van de VRD heeft besloten de proef voort te zetten en uit te breiden naar meerdere brandweerposten.

De crisisorganisatie van de VRD is ingericht op een schaal die past bij Drenthe en wijkt af van de landelijk gebruikelijke structuur. Uit recent onderzoek is gebleken dat de crisisorganisatie voldoet aan de bedoeling en uitgangspunten van de wet. De regionale situatie vraagt om een eigen Drentse visie op landelijke ontwikkelingen. In 2018 zal de VRD de 'Drentse eigenheid' verder vorm geven.

Zelfredzaamheid van burgers wordt eveneens gestimuleerd. Het doel is om minimaal 80 procent van de huishoudens te voorzien van een werkende rookmelder.

De VRD streeft ernaar om  de lokale inbedding in de samenleving te behouden. De komende jaren wordt verder ingezet op het vinden en binden van vrijwilligers.

Wat willen we bereiken?

De VRD is een organisatie ter ondersteuning van de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Samen met gemeenten en partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe.

De hoofddoelstellingen van de VRD zijn:

  • Het optreden bij calamiteiten en crises
  • Het vergroten van de bewustwording over fysieke veiligheid
  • Onderdeel zijn van de samenleving
  • Het zijn van een vitale en flexibele organisatie

Wat gaan we daar voor doen?

Naast het uitvoering geven aan de hoofddoelstellingen ondersteunt en adviseert de VRD de gemeenten op het gebied van risicobeheersing.

De VRD voert voor Midden-Drenthe onder andere de volgende taken uit:

  • Het geven van voorlichting en educatie
  • Het adviseren over aanvragen voor gebruiksvergunningen en ingediende gebruiksmeldingen
  • Het algemeen adviseren over brandpreventie voor bouwplannen (omgevingsvergunningen) en   evenementen
  • Het houden van toezicht bij panden, waarvoor een gebruiksvergunning of gebruiksmelding geldt
  • Het ondersteunen bij toezicht op bouwplaatsen en evenementen