Ontwikkelingen

In 2018 wordt een nieuw integraal beleid en veiligheidsplan opgesteld voor de komende vier jaren. Prioriteiten over de aandachtsgebieden in het taakveld OOV worden bedacht en besproken op regionaal en lokaal niveau alvorens de gemeenteraad in gaat stemmen het integraal veiligheidsplan 2019-2023.
Het in 2017 ontwikkelde VTH beleid wordt in 2018 vastgesteld en geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken?

Vanuit het taakveld Openbare Orde en Veiligheid willen we zorgen voor een veilige, duurzame en prettig leefbare samenleving voor de inwoners, de ondernemers en de recreanten in de gemeente Midden-Drenthe. Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 van de gemeente en het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 zijn hiervoor de uitgangspunten . Het beleid op dit taakveld verandert dus in 2018 niet.
In 2018 besteden wij wederom aandacht aan de onderwerpen:

 • jeugd en veiligheid
 • lichamelijk en geestelijk geweld
 • woninginbraken
 • grootschalige incidenten en evenementen
 • georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
 • alcohol en drugsoverlast (zorg en veiligheid verbinden)

De inzet van de BOA's van 1 fte bestaat uit:

 • toezicht houden op de Drank- en Horecawet en het afdwingen van de naleving ervan in voorkomend geval
 • toezicht en handhaven van parkeeroverlast
 • controle en handhaven mbt afvalstoffenverordening
 • het (on-) herkenbaar en zichtbaar aanwezig zijn op straat
 • meewerken aan het voorkomen en beperken van 'overlastprojecten'  

Wat gaan we daar voor doen?

 • Wij gaan uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan en het regionaal beleidsplan veiligheid waarbij draagvlak bij en samenwerking met bevolking en tussen openbare orde en veiligheidspartners en zorgpartners belangrijk is
 • Onze regie-  en coördinatierol inzetten in de integrale ketensamenwerking in het taakveld van Openbare Orde en Veiligheid om de prestatieafspraken in 2018 te kunnen behalen
 • Toezicht en handhaven waar nodig is om een veilige, duurzame en prettig leefbare samenleving te krijgen in de gemeente
 • Invulling geven aan het gemeentelijk VTH -beleidsplan (vergunningverlening, toezicht en handhaving)