Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld Mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Onderwijs en Jeugd in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2018 willen wij de bedragen van de bestemmingsreserve aanwenden voor de volgende te realiseren doelen:

  • Uit de reserve BDU/CJG jaarlijks € 47.000 voor de uitbreiding van het jongerenwerk (Stichting Welzijnswerk).