Ontwikkelingen

  • De inkoop van jeugd- en wmo-voorzieningen (m.u.v. huishoudelijke hulp) is in de regio Noord-Midden Drenthe vanaf 2017 gezamenlijk opgepakt. Het is een resultaatgerichte inkoop. In tegenstelling tot het verleden hebben we met de formulering van resultaten gepoogd de zorg concreter te maken.
  • Belangrijk hierbij is dat de gemeente meer sturing kan geven aan de te verlenen zorg. Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoudelijke zorg maar vooral om het proces, zorgen dat er steeds een hulpverlener is en dat kinderen niet steeds worden doorverwezen.

De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre bovenstaande gelukt is.

Wat willen we bereiken?

Optimale afstemming in de (lokale) zorg en hulp ten aanzien van opgroeien en opvoeden via het CJG met als uitgangspunt dichtbij de burger en zoveel mogelijk preventief.

Wat gaan we daar voor doen?

Door meer in te zetten aan de voorkant (preventie, voorlichting en lichte ondersteuning) willen we duurdere vormen van zorg voorkomen. Een gezamenlijke doelstelling is om het aantal ondersteuningsvragen dat een beroep doet op de gespecialiseerde vormen van jeugdzorg terug te dringen. De lichte jeugdhulp kan veelal lokaal geregeld worden.
Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving.