Ontwikkelingen

De gezamenlijke overheden in de provincie Drenthe hebben een ambitiedocument Door en voor Drenthe opgesteld. Hiermee kunnen gemeenten middels cofinanciering gezamenlijke initiatieven op culturele vlak ontplooien. Een van de pijlers is om de positie van de kleine musea te verstevigen, maar ook kansen bieden voor nieuwe initiatieven.
De gemeente heeft een beperkt aantal musea (St. Oudheidkamer, Museum voor papierknipkunst, Herinneringscentrum Westerbork).

Wat willen we bereiken?

  • Door musea willen we kunst en cultuur verbinden met onze inwoners en daarmee bewustwording van ons cultureel erfgoed stimuleren
  • Kunst en  cultuur zichtbaar en beleefbaar maken en voor een groot publiek toegankelijk maken
  • Door musea willen we ‘eigen’ tradities en geschiedenis vastleggen, en hoe zij bijdragen aan het verhaal van (Midden-)Drenthe
  • Door musea leveren we een bijdrage aan vrijetijdsbesteding en toerisme
  • Structurele samenwerking initiëren tussen kleine musea en zoeken naar verbinding met Drents Museum

Wat gaan we daar voor doen?

Structurele waarderingssubsidie aan de in de gemeente gevestigde musea blijft beschikbaar
De adviescommissie Cultuur stelt jaarlijks geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven  met een bredere kijk op kunst en cultuurbeleving onder cofinanciering.
In samenspraak met musea wordt gekeken naar betere benutting van erfgoed en kunst.
Cultuurbudget Provincie inzetten voor kunst en cultuur(musea)
Aansluiten bij Culturele alliantie voor versterking kleine musea en daardoor samenwerking zoeken met andere gemeenten