Ontwikkelingen

Riolering kent al een lange geschiedenis en is technisch redelijk uitontwikkeld. Wat wel meer gaat spelen is overlast door hoosbuien als gevolg van de klimaatontwikkeling.

Klimaatverandering vraagt steeds meer aandacht van overheden, en dus ook van ons. Hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan wordt klimaatadaptatie genoemd. Vanuit de klimaatadaptatie werken we met het principe: weten-willen-werken. De eerste stap is weten: wat houdt de klimaatverandering in voor de eigen regio, wat gebeurt er en waar gebeurt het. Wij zijn bij de eerste stap aanbeland. We constateren dat de opgave niet alleen bij riolering en water ligt, maar ook bij het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, groenbeheer, ontwikkeling van zorgcentra en scholen (ouderen en kinderen zijn kwetsbare doelgroepen), organisatie van evenementen en inrichting van gebouwen. Klimaatadaptatie raakt dus meerdere disciplines en is een opgave die we breed moeten verkennen.

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor en in standhouden van een functionele riolering, een doelmatige inzameling van hemelwater en het beperken van structurele (grond)water-overlast.

Ten aanzien van water willen we ons richten op de volgende onderdelen:

  • Het watersysteem op orde hebben en houden
  • Kwaliteitsverbetering van het water
  • Vergroten van kennis en educatie

Bij het laatste punt willen de betrokkenheid van inwoners bij het belang van (schoon) water vergroten.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Reinigen en inspecteren van het riool
  • Repareren, vervangen en vergroten van de riolen
  • Zorgen voor goed werkende gemalen
  • Schoonhouden van kolken
  • Beleid en strategie ontwikkelen, die rekening houdt met heviger neerslag

In 2018

  • verbeteren we langs de Verlengde Middenraai, het Westerborkerveld en de Suermondsweg de bermen en beschoeiingen voor circa 4 ton. De helft van dit bedrag betaalt het Waterschap. Deze investering stond aanvankelijk voor 2019 gepland
  • plegen we groot onderhoud aan de vijver bij de Pinksterbloem in Beilen.