Ontwikkelingen

Door de invoering van de PMD-container (plastic, metaal en drankenkartons) en het afschaffen van bedrijfscontainers is de hoeveelheid restafval in 2017 sterk afgenomen. De verwachting is dat mede daardoor het scheidingspercentage ten opzichte van 2016 is toegenomen.

Landelijk gezien is de kwaliteit van het ingezamelde PMD een probleem. De vervuiling is in veel gevallen hoger dan de toegestane norm. Vrachten PMD worden afgekeurd wat hogere verwerkingskosten met zich meebrengt. De gemeente zet extra in op communicatie en controles.

Wat willen we bereiken?

In 2015 heeft de gemeenteraad het Afvalstoffenbeleid Midden-Drenthe 2016-2019 vastgesteld. De gemeente streeft naar het halen van de landelijk gestelde doelstellingen voor 2020, een scheidingspercentage van 75% en 100 kg restafval per jaar per inwoner.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2016 en 2017 zijn veel veranderingen doorgevoerd. Huishoudens hebben een nieuwe GFT en grijze container ontvangen. Daarnaast hebben huishoudens een oranje container ontvangen voor de gescheiden inzameling van Plastic, Metalen (blik) en Drankenkartons (PMD). Alle containers zijn voorzien van een chip. De ledigingen worden per container per adres geregistreerd. Per 1 september 2016 worden er geen containers met bedrijfsafval meer geleegd door de gemeente.

In 2017 is de nieuwe inzamelaar begonnen en is de inzamelfrequentie veranderd. GFT en PMD om de week en de restafvalcontainer één keer in de vier weken. Over deze veranderingen is op verschillende manieren gecommuniceerd. In 2018 vinden er geen grote wijzigingen plaats.

De maatregelen om het scheidingspercentage te verhogen en uiteindelijk een restafval van maximaal 100 kg per inwoner per jaar te bereiken worden in 2018 onverminderd voortgezet. Een goede publieksvoorlichting zal daarbij een belangrijke rol spelen.

De jaarlijkse vergoeding die wij voor zwerfafval ontvangen, wordt ook in 2018 onder andere gebruikt om lokale zwerfafvalopruimacties te ondersteunen.