Ontwikkelingen

 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de perspectiefnota ingestemd met de motie Midden-Drenthe energieneutrale gemeente van de ChristenUnie en GroenLinks.
 • Het college heeft begin 2017 aangegeven een extra impuls te willen geven aan het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018. Daartoe is een aanvullend uitvoeringsprogramma Impuls voor Duurzaamheid opgesteld waaraan met name de komende periode (2017 - 2018)  uitvoering aan wordt gegeven.
 • Op basis van het beleid Grond gebonden zonnepanelen (december 2016) zijn er 14 particuliere aanvragen voor zonnepanelenparken binnen gekomen (stand van zaken tot en met 15 augustus '17).
 • De gemeente is bezig met de realisatie van het zonnepanelenpark Leemdijk. Verder worden een tweetal andere locaties onderzocht om te ontwikkelen tot zonnepanelenpark.
 • De RUD heeft de gemeenten en de provincie meegedeeld dat zij voor 2017 een fors begrotingstekort verwacht. Een deel van het tekort is waarschijnlijk structureel, zodat ook voor 2018 een begrotingstekort voorzien wordt. Dit begrotingstekort komt onverwacht en heeft ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur besloten heeft een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de financiën en de organisatie van de RUD. Hierbij wordt tevens onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het tekort te voorkomen danwel te beperken. De resultaten van dit onderzoek worden in het vierde kwartaal van 2017 opgeleverd.
 • Het is de verwachting dat de RUD ook voor 2018 een begrotingstekort heeft. De bijdrage voor de RUD zal waarschijnlijk voor 2018 en de opvolgende jaren verhoogd moeten worden. Het voorgenoemde externe onderzoek zal dat definitief moeten uitwijzen.
 • Bij de begrotingsbehandeling op 2 november 2017 heeft de raad via een amendement € 20.000 beschikbaar gesteld voor ecologische versterking en bestrijding eikenprocessierups.

Wat willen we bereiken?

 • Een energieneutrale gemeente binnen een nader te bepalen tijdsperiode
 • Realisatie van particuliere zonnepanelenparken in de gemeente
 • Realisatie zonnepanelenpark Leemdijk in 2018
 • Behalen van de fairtrade titel

Wat gaan we daar voor doen?

 • In samenwerking met de samenleving een plan van aanpak opstellen om tot een energieneutrale gemeente te komen
 • Uitvoering geven aan het duurzaamheidsprogramma en het programma Impuls voor Duurzaamheid
 • Ontwikkelen van zonnepanelenparken op gemeentelijke gronden en faciliteren van particuliere zonnepanelenparken
 • Faciliteren aanvragen particuliere zonnepanelenparken
 • Uitvoeren traject ontwikkeling zonnepanelenpark Leemdijk
 • Uitvoeren plan van aanpak fairtrade
 • Ontwikkelen financiële paragraaf in het plan van aanpak energieneutrale gemeente