Ontwikkelingen

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. De periode van 2015-2018 wordt gebruikt om de Algemene Maatregel van Bestuur te maken.
De invoering van de Omgevingswet was gepland voor 2019, maar is inmiddels door het kabinet uitgesteld.
De Omgevingswet verplicht om integrale plannen te maken. Visies, verordeningen, beleid, bestemmingsplannen e.d. moeten vanuit verschillende vakdisciplines worden omgezet tot één visie en/of omgevingsplan.

Wat willen we bereiken?

Nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet treedt, zo is inmiddels door de minister aangegeven, niet eerder dan na 2020 in werking. Het precieze moment is nog niet duidelijk. Er moet nog veel worden geregeld en afgestemd.
We bereiden ons voor op de nieuwe wet. In 2018 gaan we daar nadrukkelijk mee door.
Er is een bestuurs-opdracht opgesteld en er is inmiddels een start gemaakt met de uitvoering. Het doel is om te komen tot een soepele implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening richting de inwoners en andere initiatiefnemers optimaal is. In de begroting 2018 is voor de invoeringskosten een bestedingswens opgenomen.

Bestemmingsplannen
De gemeente Midden-Drenthe beschikt over actuele bestemmingsplannen. Wij willen onze bestemmingsplannen actueel houden. Het bestemmingsplan is het juridisch bindend document voor zowel de overheid als voor burgers en bedrijven en functioneert als toetsingskader voor bouwplannen.

Uitvoeringsprogramma visie op Beilen
Het nieuwe woongebied ten Oosten van Beilen, Lievingerveld, is in ontwikkeling. De planning is erop gericht dat er in 2018 daadwerkelijk in het gebied kan worden gewoond. Het realiseren van dit nieuwe woongebied en het concreet maken van kwaliteitsimpulsen voor de kern Beilen zijn belangrijke opgaven. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar het opwaarderen van de entrees van Beilen en de kansen die samenhangen met de realisatie van een nieuwe school op de locatie De Haven en de relatie met de ontwikkeling van het centrum.

Projecten
Het uitwerken, begeleiden en bewaken van de kwaliteit en nazorg bij concrete projecten is van groot belang. Het realiseren van nieuwe projecten passen bij de ontwikkelingen in onze gemeente en dragen bij aan een adequaat woningaanbod en het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Aspecten als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en vergroening van Beilen staan hierin centraal.

Wat gaan we daar voor doen?

Nieuwe Omgevingswet
Vanuit de verschillende vakdisciplines uit de organisatie is er een projectgroep Omgevingswet samengesteld. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen opgericht om deelonderwerpen nader uit te werken. Bestuur en de ambtelijke organisatie worden periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door nieuwsbrieven. Anderzijds is er op gezette tijden ook sprake van een actieve(re) betrokkenheid.  

Bestemmingsplannen
Er is een nieuwe cyclus op gestart voor het actueel houden van bestemmingsplannen. Daar waar mogelijk wordt vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet hier op ingespeeld.

Uitvoeringsprogramma visie op Beilen
Voor Lievingerveld zal een bestemmingsplan zijn vastgesteld en wordt er verdere uitvoering gegeven aan het stappenplan. De gronduitgifte zal in uitvoering zijn en de verwachting is dat initiatieven concreet in ontwikkeling zijn gebracht.
In 2018 zal naar verwachting de gebiedsvisie De Haven zijn vastgesteld. De ontwikkeling van deze visie hangt nauw samen met de uiteindelijke locatiekeuze voor de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs. Tevens zal het toekomstbeeld voor het centrum van Beilen zijn vastgelegd in een visie.

Projecten
We nemen de regierol in concrete projecten. Een aantal projecten is concreet in uitvoering. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Woonservicezone Beilen. Daarnaast zijn er in diverse kernen projecten in voorbereiding. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan projecten als De Lindelaar en De Wegwijzer in Westerbork en locatie Habion in Beilen.
In samenwerking met het dorp Orvelte wordt er gewerkt aan een toekomstvisie en een uitvoeringsprogramma met daaraan gekoppeld een investeringskalender.  Hierin krijgen zowel de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, de economische belangen, recreatie en toerisme, cultureel erfgoed als de sociale aspecten een plek. Het Masterplan Orvelte zal in 2018 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.