Ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 valt de gemeente, voor haar commerciële activiteiten, onder de Vennootschapsbelastingplicht. Op grond van openingsbalans verwachten wij dat wij de eerste jaren nog geen vennootschapsbelasting zullen gaan betalen.

Promotie kavels
Bij de vaststelling van de grondprijzen is opgenomen dat er een promotiebudget voor de kavels binnen de bouwgrondexploitatie beschikbaar wordt gesteld. Voor de jaren 2017 en 2018 is een totaalbedrag van € 25.000 opgenomen om in te zetten voor het promoten van onze woningbouw- en bedrijfskavels. Hiervan plaatsen we bouwborden, adverteren we in de krant of in themabladen, nemen we deel aan de bouwbeurs en verzorgen we promotie via Facebook, Twitter en overige sociale media. Daarnaast starten we, met medewerking van plaatselijke makelaars, met een aantal pilotkavels in verschillende kernen.

Wat willen we bereiken?

We willen zorgen voor voldoende vestigingsmogelijkheden in Midden-Drenthe.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Grondverwerving
  • Het opstellen van een grondexploitatie en het aanvragen van krediet bij de gemeenteraad
  • Bouwrijp maken: grondwerken, bodemonderzoek/sanering, verharding, riolering groenaanleg, straatverlichting en diversen
  • Woonrijp maken: grondwerken, verharding, riolering, groenvoorziening, verlichting en brandkranen en diversen
  • Voorbereiding en toezicht
  • Rentelasten/baten afhankelijk van omloopsnelheid uitbreidingsplan
  • Uitgifte/verkoop van bouwkavels
  • Overige ontvangsten: optiegelden, renteontvangsten, exploitatiebijdragen