Ontwikkelingen

Inmiddels in het concept Woonplan 2017-2021 gereed. Dit nieuwe Woonplan geeft het gemeentelijke woonbeleid voor de komende jaren weer. Het Woonplan is een beleidsnota en richtinggevend voor de toekomst. Het plan bevat een uitgesproken visie en ambities op het gebied van wonen en vormt een effectief sturingskader om te werken aan een veilig en prettig woon- en leefklimaat in de gemeente Midden-Drenthe, ofwel: Prettig wonen voor iedereen, nu en in de toekomst.

Wonen is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Wonen heeft raakvlakken met verschillende thema’s. Het Woonplan geeft daarom, naast inzicht in de woningbehoefte en ontwikkelingen met betrekking tot de woningvoorraad, ook inzicht in onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg.

In Midden-Drenthe is het prettig wonen voor iedereen, nu en in de toekomst. Om deze visie te kunnen verwezenlijken onderscheiden we in het Woonplan vijf belangrijke ambities:

  1. Ontwikkeling van de woningvoorraad: bouwen in het ritme van vraag en aanbod.

Het grootste deel van de woningvoorraad staat er al. Wat in de bestaande voorraad niet aangeboden wordt voegen we toe door (vervangende) nieuwbouw of door transformatie van de voorraad en de herontwikkeling van locaties. Dit doen we in het ritme van vraag en aanbod: we bouwen het gevraagde woningtype, op de juiste plek en tegen een goede prijs.  

  1. Voldoende betaalbare woningen.

Iedereen moet in de gemeente een betaalbare woning kunnen vinden. Zowel in de huur- als de koopsector. Hierbij gaat het niet alleen om het prijsniveau; ook lage energielasten kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van het wonen.

  1. Impuls voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande woningen .

We willen de bestaande voorraad aantrekkelijk en toekomstbestendig houden. Investeringen in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van woningen dragen bij aan meer comfort, woonkwaliteit en een prettiger woonomgeving.

  1. Onze kernen en wijken zijn én blijven vitaal en leefbaar.

Een goed onderhouden openbare ruimte, de bereikbaarheid van voorzieningen, sociale contacten in de buurt en je veilig voelen. Allemaal zaken die belangrijk zijn om prettig te wonen. Door hier aan te werken zorgen we dat onze dorpen vitaal en leefbaar blijven.

  1. Wonen, welzijn, zorg: iedereen kan een leven lang wonen in Midden-Drenthe.  

Iedereen moet goed kunnen wonen in Midden-Drenthe, ook wanneer er zorg of begeleiding nodig is. Mensen met een zorgvraag, jong of oud, wonen steeds vaker zelfstandig. Met passend woningaanbod, inzet op bewustwording en goede samenwerkingsafspraken (bijvoorbeeld via het Welwozo-samenwerkingsverband) spelen we hier op in.

Voor de vijf ambities is aangegeven wat er speelt, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.  

Tijdens het proces om te komen tot dit concept Woonplan hebben ook veel andere partijen, zoals inwoners, makelaars, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsorganisaties meegedacht over welke keuzes gemaakt moeten worden in het woonbeleid. De uitvoering van plannen en projecten die voortkomen uit het Woonplan vindt in samenwerking met deze partijen plaats.

Het Woonplan vormt de basis voor overleg en afspraken met partijen die betrokken zijn bij het wonen in Midden-Drenthe. Met corporaties Actium , Woonservice en de huurdersorganisaties zullen op basis van het Woonplan nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt.

Ons bouwprogramma stemmen we indien nodig af met de omliggende gemeenten.

Starters op de woningmarkt kunnen ook in 2018 een beroep doen op de gemeente voor een lening voor de aankoop van hun eerste woning.

Wat willen we bereiken?

In 2018 geven we uitvoer aan de doelstellingen van ons woonbeleid. Belangrijke thema's daarbij zijn:

  • Ontwikkeling van de woningvoorraad: bouwen in het ritme van vraag en aanbod
  • Voldoende betaalbare woningen
  • Impuls voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande woningen
  • Onze kernen en wijken zijn én blijven vitaal en leefbaar
  • Wonen, welzijn, zorg: iedereen kan een leven lang wonen in Midden-Drenthe

Wat gaan we daar voor doen?

In het Woonplan 2017-2021 is per thema aangegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Deze verschillende actiepunten zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Samen met partijen gaan we hier in 2018 mee aan de slag.