Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Bouwen, wonen en milieu in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2018 willen wij de bedragen vanuit de onderstaande bestemmingsreserves aanwenden voor de opgenomen doelen:
Egalisatiereserve tarief afvalstoffenheffing:

  • In verband met 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing wordt het exploitatieverschil verrekend.

Reserve woon- en leefomgeving:

  • Voor de invoering van de nieuwe omgevingswet wordt € 80.000 beschikbaar gesteld.
  • Ten behoeve van biologische bestrijding van eikenprocessierupsen wordt  € 25.000,00 beschikbaar gesteld.
  • Voor duurzaam op eigen kracht wordt in € 30.000 beschikbaar gesteld.

Aanvullend heeft de raad tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november 2017 via een amendement € 20.000 beschikbaar gesteld voor ecologische versterking en bestrijding eikenprocessierups. De dekking vindt plaats vanuit de reserve woon- en leefomgeving.