Ontwikkelingen

De samenleving verandert, en daarmee de openbare ruimte en het gebruik ervan. De verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij zorgt er onder andere voor dat mensen langer thuis wonen en daarmee vervoersstromen en -wijzen veranderen. Het openbaar vervoer rijdt steeds meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Concreet betekent dit dat in de toekomst goed bezette lijnen verstevigd worden en dun bezette lijnen geminimaliseerd worden of zelfs verdwijnen. De (elektrische) fiets zal een veel dominantere rol in gaan nemen. Dit blijkt onder andere uit de inzet vanuit het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) en het hogere onderhoudsniveau A voor fietspaden en -routes in het Beleid voor onderhoud wegen en bruggen 2018-2028: "Midden-Drenthe op de goede weg!".
Aan het (recreatieve) fietsen wordt door de provincie een impuls gegeven door de VAM-berg open te stellen. Dit heeft uiteraard ook effect op de omgeving en onze wegen en (fiets)paden. In samenwerking met de provincie en in samenspraak met de omgeving bekijken wij welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Voor openbare verlichting is de nieuwe richtlijn: Donker waar het kan, verlichting waar het moet.

Wat willen we bereiken?

Samen werken aan een goede openbare ruimte voor iedereen, nu en in de toekomst. Vanuit deze taak staan we voor de opgave om de openbare ruimte, op een duurzame manier, veilig en comfortabel in te richten en te houden.

Voor wegen en verkeer investeren we, voortvloeiend uit het Beleid voor onderhoud wegen en bruggen 2018-2028: "Midden-Drenthe op de goede weg!", om wegen en bruggen op niveau B (basis) te onderhouden en fietspaden en -routes op niveau A (goed). We willen de fiets een steeds dominantere positie in laten nemen. Naast de verkeersaspecten levert dit ook een positieve bijdrage aan duurzaamheid, milieu, volksgezondheid en recreatie/toerisme.

De veiligheid en bereikbaarheid willen we onder andere verbeteren door te investeren in projecten en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast investeren we ook in onkruidbestrijding, straatvegen, onderhoud bermen en wegbeplanting en gladheidsbestrijding om de veiligheid en bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Wat gaan we daar voor doen?

In de periode 2018-2028 investeren we voor ruim 14 miljoen euro in het groot onderhoud van wegen en bruggen. Belangrijke onderdelen hierin zijn de kwaliteitsverbetering voor fietspaden en -routes en de aanleg van passeerhavens en graskeien langs wegen in het buitengebied. Daarnaast investeren we structureel meer in bermonderhoud en klein onderhoud van bruggen.

We leggen vrijliggende fietspaden aan langs De Musels, van Beilen naar Hijken en langs het Oranjekanaal. De aanleg van andere fietspaden voortvloeiend uit het GVVP bereiden we voor. De doorgaande route door Westerbork (Westeinde en Oosteinde) pakken we aan als laatste fase van de infrastructurele plannen.