Ontwikkelingen

Groen is belangrijk voor de uitstraling en leefbaarheid in Midden-Drenthe. Het beleid is vastgelegd in het Groenbeleidsplan en in het Landschapsbeleidsplan.

De komende jaren komt het accent vooral op:

  • Het gebruik van groen voor sport, spel en recreatie
  • De rol van bewoners bij planvorming en beheer
  • Natuurwaarde en biodiversiteit
  • Uitstraling en sterke groenstructuren

Midden-Drenthe heeft veel van haar groenbeheer uitbesteed aan de sociale werkvoorziening Alescon. De Wet Sociale Werkvoorziening houdt op te bestaan. Dat betekent dat een besluit moet worden genomen over de positie van Alescon. De gesprekken tussen de deelnemende gemeenten zijn in volle gang.

Wat willen we bereiken?

Samen met bewoners werken aan groen dat een bijdrage levert aan natuurwaarde, leefbaarheid en uitstraling in en om de dorpen.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Ondersteunen en stimuleren van bewoners om mee te denken en initiatieven te nemen
  • Voor natuur kansrijke bermen en grasvelden ecologisch maaien en waar mogelijk inzaaien met bloemen
  • Door middel van groenplannen wordt het groen in de dorpen aangepakt. In 2018 is Beilen aan de beurt
  • Onderhoud van openbaar groen en paden op basis van het groenbeheerprogramma
  • Uitvoeren van acties uit het Groenbeleidsplan en Landschapsbeleidsplan