Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Openbare Ruimte in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2018 willen wij de bedragen van de bestemmingsreserve aanwenden voor de volgende te realiseren doelen:

  •  

Reserve Openbare ruimte:

-

Verwerken van de baggerafval van sloten 2018 € 25.000 en 2019 € 30.000

-

Het aanleggen van het belevings- en wandelpad: € 25.000

-

De renovatie grindpaden begraafplaatsen Hijken en Hooghalen: € 45.000

-

Invullen geven aan het groenbeleidsplan 2018: € 75.000 en 2019: € 75.000

  •  

Reserve Dekking kapitaallasten:

-

Voor het structureel dekken van de kapitaallasten van € 91.000 voor de opgenomen uitvoeringsplannen wegen en bruggen van de nota Midden-Drenthe op de goede weg!