Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Vrije tijd in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij willen de bedragen van de bestemmingsreserve aanwenden voor de volgende te realiseren doelen:

  •  

Reserve Onderhoud gebouwen:

-

Op grond van onze meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen vindt jaarlijks onderhoud plaats. Bestedingen meer of minder dan het beschikbare budget worden onttrokken of toegevoegd aan de reserve

  •  

Reserve Woon- en Leefomgeving:

-

Voor het project Leader Zuidwest Drenthe zullen wij tot en met het jaar 2020 een bijdrage van € 20.000 beschikbaar stellen

-

Voor de duurzaamheid van buitensportaccommodaties wordt in 2018 € 15.000 beschikbaar gesteld

-

Voor het realiseren van Culturele gemeente van de Drenthe: € 150.000