Ontwikkelingen

In samenwerking met de Stichting Welzijnswerk en DOM (DorpenOverleg Midden-Drenthe) wordt het project Dorpszorg verder uitgewerkt bij verschillende dorpen. Het project richt zich op het vraagstuk hoe de zorg in kleine dorpen op een goede wijze kan worden georganiseerd.

Vitaal Platteland
De gemeente krijgt tot en met 2018 jaarlijks 50.000 euro van de provincie om leefbaarheidsinitiatieven van inwoners te ondersteunen. Voor de verplichte gemeentelijke cofinanciering worden diverse budgetten aangesproken. Het gaat hierbij om brede initiatieven, met impact voor het hele dorp of de hele wijk of zelfs de hele gemeente.

Met de Stichting Welzijnswerk is gekeken naar een invulling van het takenpakket na de fusie en na de drie decentralisaties. Dit heeft geresulteerd in een budgetcontract voor de periode 2016-2019. In 2018 wordt het budgetcontract verder geconcretiseerd.

Wijkgericht Werken
Met de wijkgerichte aanpak, dus samen met bewoners en onze maatschappelijke partners, de fysieke en sociale leefbaarheid in de wijken/buurten behouden en waar nodig verbeteren (schoon, heel, sociaal en veilig).
Burgerbetrokkenheid en Maatschappelijke initiatieven
De gemeente wil, als antwoord op de veranderende samenleving, meer regie geven aan de bewoners, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

 

Wat willen we bereiken?

Het in verband met de sociale samenhang en de leefbaarheid van buurten en dorpen:

 • ondersteunen van het particulier initiatief
 • het handhaven van de bestaande accommodaties in alle dorpen
 • uitvoeren van leefbaarheidsinitiatieven dorpsbelangenorganisaties (kleine dorpenbeleid)
 • voortzetten bestaande overlegstructuur met bewoners- en dorpsbelangenorganisaties
 • collegebezoek aan de dorpsbelangenorganisaties
 • subsidiëren van de activiteiten van diverse instellingen zoals de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en van het maatschappelijk werk
 • voldoen aan onze wettelijke verplichting om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten

Wat gaan we daar voor doen?

 • We ontwikkelen een aanpak waarbij we inwoners als partners aanspreken. Op basis van wat inwoners willen en kunnen, ontwikkelen we vormen van informele hulp en ondersteuning
 • Subsidiëring Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • Uitvoering Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers
 • Uitvoeren acties in Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning, dat doe je toch gewoon
 • We maken afspraken met woningcorporaties om de benodigde woonruimte voor statushouders te realiseren. Daarbij zorgen we voor hun maatschappelijke begeleiding en participatie in onze samenleving.