Ontwikkelingen

De transitie van de Wmo zullen we via de Welwozo samenwerking regisseren.  De transitie van   Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang en de integratie van verwarde personen naar de gemeente vindt vanaf 2018 gefaseerd plaats.
De samenwerking  met eerstelijnszorg en zorgverzekeraars gaan we borgen. Op het gebied van preventie en bewustwording is een impuls nodig. Bij de wijkteams krijgen samenwerking en efficiency van de zorg en dienstverlening de hoogste prioriteit.
In 2018 gaan we een pilot modernisering huishoudelijke zorg  (HH3) organiseren. Samen met de Hanzehogeschool zullen we onderzoek doen naar de haalbaarheid van een pilot met als doel dat de werkzaamheden in het kader van huishoudelijke hulp 1 en 2 (Wmo) en persoonlijke verzorging (zorgverzekering) in een functie wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken?

  • De integraliteit in beleidsvoering bevorderen
  • De innovatie in zorg en dienstverlening in pilots uitwerken
  • De transitie van de zorg via de bestuurlijk overleg Welwozo thematisch behandelen
  • In pilot HH3 in samenwerking met de Hanzehogeschool en 2 zorgaanbieders uitwerken starten

Wat gaan we daar voor doen?

  • Periodiek beleidsoverleg binnen Samenlevingszaken en gemeentebreed regisseren
  • De samenwerking met Zilveren Kruis, Huisartsenzorg Drenthe en Drents Zorglandschap verstevigen
  • De pilot wijkgerichte aanpak ontwikkelen en uitvoeren
  • Inspelen op actuele ontwikkelingen door onder te brengen in thema's  en pilots binnen Welwozo
  • Werkafspraken maken met HanzeHogeschool en 2 zorgaanbieders