Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Werk en Inkomen in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij willen in 2018 de bedragen van de bestemmingsreserve aanwenden voor de volgende te realiseren doelen:

  • Reserve Woon- en Leefomgeving: Voor de uitvoering van het project Mooi op eigen kracht (MOEK) wordt € 30.000 beschikbaar gesteld.