Ontwikkelingen

Transities
We constateren dat er behoefte is aan een soepele overgang tussen de Jeugdzorg en de Wmo.
De transformatienota Wmo 2016 - "Een mooie tussenstand" is in 2016 vastgesteld door de raad. In de nota wordt geconstateerd dat we goed op weg zijn met de nieuwe Wmo. Concrete maatregelen in de nota zijn het terugdraaien van de bezuinigingen op Huishoudelijke Hulp, het instellen van een fonds voor initiatieven in de zorg en het experimenteren met prestatiegebonden financiering in de Huishoudelijke Hulp.

Langer zelfstandig wonen
Naast het proces van decentralisaties wil de overheid dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Binnen het samenwerkingsverband Welwozo krijgt deze ontwikkeling vorm en inhoud. Speerpunt van Welwozo is de bevordering van de integraliteit in beleid en de versteviging van de samenwerking tussen maatschappelijke organisatie, eerstelijnszorg, wijkverpleging, zorginstellingen en belangenbehartigers.   

HH3
In 2016 is de ondersteuning/begeleiding in Noord-Midden Drents verband aanbesteed. De uitvoering daarvan vindt in 2017 voor het eerst plaats. De aanbesteding bij Huishoudelijke Hulp heeft de gemeente zelf opgepakt. Dit was de eerste keer, ook hiervan vindt de start plaats in 2017.
Vanuit het Rijk en de burger is er behoefte aan de ontwikkeling van een nieuw vorm van integrale thuisondersteuning.

Eigen bijdrage
De gemeente bepaalt binnen zekere grenzen de hoogte van de eigen bijdragen Wmo. Aan de andere kant compenseert de gemeente de opgelegde eigen bijdrage voor een aantal inwoners met een laag inkomen.
Inwoners met een inkomen tot 130% kunnen via deelname aan de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) de volledige eigen bijdrage voor de Wmo vergoed krijgen. De eigen bijdrage Wmo wordt (gedeeltelijk) vergoed op basis van de Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in het jaar dat men nog niet kan deelnemen aan de CZM. Het beleid over het opleggen van een eigen bijdrage wordt opnieuw bekeken.

PGB
De uitvoeringsregels ten aanzien van het verstrekken van een PGB worden in 2018 geëvalueerd. Dit leidt mogelijk tot gewijzigde uitvoeringsregels.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Per 1 januari 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. De financiering hiervan verloopt vooralsnog via centrumgemeenten  Assen Ter voorbereiding op 2020, het jaar waarin de taken worden gedecentraliseerd, maakt elke regio gezamenlijk een plan over de wijze waarop de decentralisatie het beste georganiseerd kan worden.

Wat willen we bereiken?

We realiseren een sluitende aanpak voor alle inwoners van 18 jaar en ouder.

 • Burgers kunnen optimaal participeren in de lokale samenleving
 • De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en belangenbehartigers verder verstevigen
 • De wijkteams borgen in het lokale zorgoverleg 18+
 • Burgers kunnen aan één loket alle relevante informatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning krijgen
 • Een pilot starten gericht op een integrale thuisondersteuning tussen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging
 • Een besluit over de organisatievorm Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang per uiterlijk 2020
 • Een herijking van het beleid om een eigen bijdrage Wmo op te leggen

Wat gaan we daar voor doen?

We realiseren en maatwerkvoorziening voor de doelgroep van 18 jarigen en ouder.

 • Het verder ontwikkelen van de leefbaarheid in samenwerking met de wijken en de dorpen en de daarin functionerende kernteams. Daarbij zoeken we als dat kan en zinvol is naar samenhang met het nieuwe sociaal beleid. We proberen daarmee de werkzaamheden van de diverse teams meer te stroomlijnen
 • Het stimuleren van initiatieven van bewoners en meewerken aan pilots om daarmee te experimenteren. Hiervoor wordt een fonds ingesteld
 • Het project 'Dorpen centraal, bewoners in het middelpunt' wordt gecontinueerd. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden van de dorpen en wijken
 • Er wordt beleid ontwikkeld om de mantelzorg in Midden-Drenthe verder te stimuleren. Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe wordt hierbij betrokken
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van één loket voor alle sociale vragen
 • Een onderzoek starten i.s.m. de Hanzehogeschool Groningen gericht op HH3 (HH i.c.m. PV)
 • Een door de regio gemeenten opgesteld plan over de organisatievorm BW en MO per ultimo 2020
 • Evaluatie van het beleid om een eigen bijdrage op te leggen

Vrijwilligers en Mantelzorg

 • Subsidiëring Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe (reguliere werkzaamheden).
 • Uitvoering Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers
 • Uitvoeren acties in Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning, dat doe je toch gewoon

Voorzieningen

 • Verstrekken individuele voorzieningen
 • Evaluatie van het protocol gebruikelijke zorg bij Huishoudelijke Zorg
 • Evalueren en zo nodig bijstellen transformatie