Ontwikkelingen

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van de rijksuitgaven. Dit gebeurt volgens de normeringssystematiek. Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkelingen van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Hier wordt het principe gehanteerd van 'samen de trap op, samen de trap af '.

Wat willen we bereiken?

Dit taakveld heeft tot doel de inkomsten uit de Algemene Uitkering en de Overige Uitkeringen uit het Gemeentefonds in beeld te houden.

Wat gaan we daar voor doen?

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate onze financiële ruimte. Drie keer per jaar worden we geïnformeerd over de gemeentefondsuitkeringen:

  • In mei/juni op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk
  • In september op basis van de Miljoenennota
  • In december op basis van de Najaarsnota

Het Rijk informeert de gemeenten via zogenaamde circulaires (meicirculaire, septembercirculaire en decembercirculaire). In de Programmabegroting 2018 baseren we ons op de ontwikkelingen zoals vastgelegd in de meicirculaire 2017.