Ontwikkelingen

Er zijn geen directe ontwikkelingen. Alleen wordt vanuit dit taakveld de taakstelling bedrijfsvoering beheerd. Deze moet door aanpassingen op andere taakvelden verlaagd worden naar nihil.

Wat willen we bereiken?

Dit taakveld heeft als doel om alle baten en lasten die we (nog) niet aan een specifiek taakveld kunnen toerekenen in beeld te brengen.

Wat gaan we daar voor doen?

We gaan alle baten en lasten inventariseren die wij niet kunnen toerekenen aan een ander taakveld.
Het gaat hierbij om de posten Onvoorzien, nog niet aangewend gedeelte van de structurele bestedingsruimte, verrekening Btw Compensatiefonds (BCF), taakstelling bedrijfsvoering en de incidentele onderuitputting kapitaallasten.