Ontwikkelingen

Gedurende een bestuursperiode wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd. In 2015 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Het taakveld mutaties reserves heeft tot doel alle onttrekkingen uit en stortingen in reserves die betrekking hebben op het programma Algemene middelen in beeld te brengen.
In de nota Reserves en voorzieningen van 2015 heeft de raad de kaders rondom het gebruik van reserves en voorzieningen vastgelegd.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij willen in 2018 de bedragen van de bestemmingsreserve aanwenden voor de volgende te realiseren doelen:

  • Reserve Kapitaallasten: Vanuit de exploitatie wordt structureel jaarlijks € 329.000 toegevoegd en voor de jaren 2018 en 2019 wordt het saldo van de onderuitputting toegevoegd. Voor 2018 is het € 660.516 en 2019 € 772.230. Uit deze reserve wordt voor het afdekken van de kapitaallasten structureel € 48.336 onttrokken.
  • Reserve Breedband: Het jaarlijkse rentevoordeel wordt toegevoegd aan de reserve.
  • Conjunctuurreserve: Conform de voorjaarsnota 2017 wordt tot en met 2020 geld onttrokken voor het bekostigen van extra kosten senior personeel consulent. Hiernaast wordt € 100.000 beschikbaar gesteld als frictiekosten organisatie.
  • Reserve Vervangingsinvesteringen: Jaarlijks wordt het geïndexeerde budget toegevoegd en voor dekking van de kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag onttrokken.