Ontwikkelingen

Hervorming lokaal belastinggebied: het verschuiven van rijks- naar gemeentelijke belastingen middels herinvoeren OZB-gebruikersbelasting voor woningen en het invoeren van een ingezetenenbelasting.   

Wat willen we bereiken?

De geraamde opbrengst OZB voor woningen realiseren.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij leggen jaarlijks aan het einde van de maand februari aan elke eigenaar van een woning een aanslag op. Deze aanslag is gebaseerd op de WOZ- waarde voor het eigenarengedeelte.