Ontwikkelingen

Hervorming lokaal belastinggebied: het verschuiven van rijks- naar gemeentelijke belastingen middels herinvoeren OZB-gebruikersbelasting voor woningen. Daarmee vervalt de "De Patervrijstelling' (vrijstelling OZB-woondelen).    

Wat willen we bereiken?

De geraamde opbrengst OZB voor niet-woningen realiseren.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij leggen jaarlijks aan het einde van de maand februari aan elke eigenaar en gebruiker van een niet-woning een aanslag op. Deze aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde voor het eigenaren- en het gebruikersdeel.