Bedrijfsmiddelen

Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren moeten de benodigde bedrijfsmiddelen goed functioneren. Op dit te garanderen beschikt de gemeente over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierbij gaat het om de vervanging van materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Als een vervangingsinvestering voldoet aan één van de volgende eisen wordt deze niet geactiveerd maar direct volledig afgeschreven:

  • Een verkrijgingsprijs van € 15.000 of minder;
  • Een levensduur die korter is dan 4 jaar;
  • Een jaarlijkse vervanging van hetzelfde materieel.

Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2018 (Bedragen x € 1.000)

Saldo 1-1-2018

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2018

Bestemmingsreserve

741

661

492*

910

* Betreft alleen kapitaallasten voorgaande jaren zonder het doorschuif effect en vervangingen 2018 die niet worden geactiveerd maar direct ten laste van de bestemmingsreserve komen.

Uit te voeren werken in 2018

Het geraamde investeringsbedrag voor 2018, inclusief niet te verrekenen btw, bedraagt afgerond € 897.000 en kan als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

  •  

Materiaal voor berm-, weg-, en rioolonderhoud

562

  •  

Materiaal zwembaden, gymlokalen en sporthallen

31

  •  

Automatiseringsapparatuur/software/facilitair

304