Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel staat de beschikbare weerstandscapaciteit opgenomen.

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Exploitatie (structurele weerstandscapaciteit)

Onbenutte belastingcapaciteit

2.146

2.231

2.284

Onvoorziene uitgaven

0

25

25

Bestedingsruimte

0

0

0

Vermogen (incidentele weerstandscapaciteit)

Incidentele bestedingsruimte

0

0

0

Algemene A-reserve

3.017

3.017

3.017

Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie

805

750

805

Bestemmingsreserves

6.565

8.344

8.899

Stille reserves

pm

pm

pm

Totaal

         12.533

         14.367

        15.030

De beschikbare weerstandscapaciteit is afkomstig uit diverse buffers in het eigen vermogen (incidentele weerstandscapaciteit) en in de exploitatie (structurele weerstandscapaciteit). Specifiek gaat het om de reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele ruimte in de begroting (meerjarige bestedingsruimte).

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit, stelpost onvoorziene uitgaven en de structurele bestedingsruimte. De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de voor 2018 geraamde opbrengsten uit onroerende zaakbelasting en de door het rijk vastgestelde normopbrengst voor dat jaar. De normopbrengst voor 2018 – dit is de door het rijk gehanteerde artikel 12-norm - is vastgesteld op 0,1952 % van de WOZ-waarde. Inclusief de correctie in verband met leegstand  is de geraamde opbrengst voor 2018 € 6.043.458. De ‘normopbrengst’ voor 2018 is € 8.327.744. De onbenutte belastingcapaciteit is daarmee € 2.284.286.
Voor onvoorziene uitgaven is een stelpost opgenomen van € 25.000. Het restant van de bestedingsruimte 2018 wordt niet meegenomen.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserves (Algemene A-reserve en de reserve bouwgrondexploitatie), de bestemmingsreserves, de incidentele bestedingsruimte en de stille reserves.

Op basis van de nieuwe nota Reserves en voorzieningen zijn de reserve Openbare ruimte en de reserve Woon- en leefomgeving bestemd voor toekomstige maatschappelijke investeringen. Deze reserves zijn daarom niet in deze tabel opgenomen. Ditzelfde geldt voor de overige bestemmingsreserves waarvoor een specifieke aanwending is voorzien.
Daarnaast wordt op grond van deze nota de in een jaar beschikbare incidentele bestedingsruimte toegevoegd aan deze reserves. In de tabel is deze daarom op 0 gesteld.
De stille reserves zijn niet geïnventariseerd.

Tabel opbouw weerstandsvermogen (x € 1.000)

 Omschrijving reserve

Wel in weerstandsvermogen

Niet in weerstandsvermogen

Algemeen Weerstandsvermogen

3.017

   -

Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie

805

   -

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing

-

 154

Openbare ruimte

-

 459

Woon- en leefomgeving

-

2.662

Openbare verlichting

-

0

Dienstverleningsprogramma

-

184

Jeugdgezondheidszorg BDU CJG

394

-

Best.res. Gezondheidszorg vm Beilen

-

46

Conjunctuurreserve (C-reserve)

8.455

-

Waterplan

-

95

Alg. reserve Breedband

-

2.822

Dekking kapitaallasten

-

8.686

Lokaal onderwijsbeleid

-

99

Onderhoud gebouwen 

-

369

Reserve riolering

-

148

Vervangingsinvesteringen

-

1.160

Personeel/organisatiestructuur

50

Totaal overige bestemmingsreserves

12.721

16.884

Benodigde weerstandscapaciteit

Om de risico’s in beeld te krijgen zijn de eerste 2 stappen uit het risicomanagementmodel uit de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 gezet:

  1. Risico identificatie
  2. Risico beoordeling

Per risico is ingeschat hoe groot de kans is dat deze zich voordoet en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Dit is gebeurd aan de hand van de tabellen Kansscore en Klasse.

Tabel: Kansscore

Kansscore

Omschrijving

Toelichting

1

Minder dan of 1 keer per 10 jaar

Zeer onwaarschijnlijk

2

1 keer per 5-10 jaar

Onwaarschijnlijk

3

1 keer per 2-5 jaar

Waarschijnlijk

4

1 keer per 1-2 jaar

Mogelijk

5

1 keer per jaar

Vrijwel zeker

Tabel: Klasse

Klasse

Financieel gevolg

Imagobeeld

Referentiebeeld

A

< € 75.000

Zeer klein

Geen bedreiging voor de doelstellingen

B

Tussen € 75.000 en € 250.000

Klein

Minimale bedreiging voor de doelstellingen

C

Tussen € 250.000 en € 1.000.000

Midden

Bedreiging voor de doelstellingen

D

Tussen € 1.000.000 en € 1.500.000

Groot

Ernstige bedreiging voor de doelstellingen

E

> € 1.500.000

Zeer groot

Zeer ernstige bedreiging voor de doelstellingen

Ieder risico krijgt zo een risicoscore waaraan een risicopercentage hangt. Dit percentage vermenigvuldigd met het risico leidt tot een risicobedrag. De uitkomsten hiervan staan opgenomen in het risicoprofiel of risicocontrolematrix.