Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

Midden-Drenthe

640,5
(639,4)

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

667
(656,4)

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

Midden-Drenthe

141,3
(141)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

132,3
(121,8)

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Midden-Drenthe

88
(88)

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

2013

25.000 - 50.000 inwoners

99
(98)

Functiemenging

%

2016

Midden-Drenthe

48,9
(48,7)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

49,2
(48,7)

% kinderen in armoede

%

2015

Midden-Drenthe

3,89
(2,95)

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

201

25.000 - 50.000 inwoners

4,32
(3,53)

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Demografische druk

%

2017

Midden-Drenthe

78,7
(59,7)

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

2017

25.000 - 50.000 inwoners

76,6
(58,4)

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

Midden-Drenthe

66,3
(66,3)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

66,5
(66,1)

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr e.o.

2016

Midden-Drenthe

261
(263,2)

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

268
(264,8)

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2016

Midden-Drenthe

296
(297,4)

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2016

25.000 - 50.000 inwoners

229
(255,7)

% werkloze jongeren

2015

Midden-Drenthe

1,15
(1,99)

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

25.000 - 50.000 inwoners

1,22
(1,11)

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2015

Midden-Drenthe

?
(1,4)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2015

25.000 - 50.000 inwoners

?
(2,7)