Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 bevat de meerjarenraming, naast een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar en de baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid in de programma's voor die jaren, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans.

Door het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
 

Geprognosticeerde balans per 31-12

ACTIVA

 Rekening 

 Begroting 

Begroting 

 Begroting 

 Begroting

 Begroting 

(in duizenden euro's)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

16

11

 7

2

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

37.809

45.840

42.882

41.052

39.382

37.782

Investeringen met een economisch nut,  waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

19.798

21.368

21.675

21.053

20.413

19.758

Investeringen met een maatschappelijk nut

6.811

7.567

    10.690

9.890

9.090

8.305

Financiële vaste activa

Woningcorporaties

1.768

1.685

   1.597

1.506

1.410

1.309

Deelnemingen

144

144

       144

144

144

144

Overige langlopende leningen

2.393

2.332

   5.210

4.529

4.311

4.093

Totaal vaste activa

 68.739 

 78.947 

  82.205 

  78.176 

74.750 

71.391 

Vlottende activa:

Voorraden

Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie

9.765

7.317

10.262

10.262

10.262

10.262

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen

6.227

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

2.496

0

0

0

0

0

Overige vorderingen

2.729

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Liquide middelen

Banksaldi

604

580

580

580

580

580

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren

17

-

-

 -

-

-

Totaal vlottende activa

21.838

9.897

12.842

12.842

12.842

12.842

Totaal activa

90.577

88.844

95.047

91.018

87.592

84.233

Toelichting op de materiële vaste activa
Meerjarig nemen de investeringen af, omdat we geen meerjaren investeringsprogramma hebben en dus alleen wordt afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingen variëren tussen de € 3 en € 4 miljoen.

Toelichting op de financiële vaste activa
Er is rekening gehouden met een financiering van het initiatief om  breedband/glasvezel aan te leggen in de buitengebieden voor € 2,75 miljoen.

Toelichting op de vlottende activa, voorraden onderhanden werk, bouwgrond in exploitatie
De bedragen zijn overeenkomstig het verloop in de meerjarenbegroting bouwgrondexploitatie.
Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving (BBV) is in 2016 de onderverdeling in de bouwgrond gewijzigd. De niet in exploitatie genomen gronden zijn strategische gronden geworden en vallen onder de investeringen met economisch nut. De in exploitatie genomen gronden (IEGG's) zijn bouwgronden in exploitatie (BIE's) geworden.

PASSIVA

 Rekening 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

(in duizenden euro's)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste passiva:

Eigen vermogen

Reserves

Algemene reserve

3.822

3.822

3.822

3.750

3.750

  3.750

Bestemmingsreserves

24.858

26.382

25.763

26.810

27.118

27.871

Het gerealiseerde resultaat

3.939

  -

-

-

-

       -

Voorzieningen

2.975

3.807

4.455

  5.400

6.307

7.231

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

39.285

44.227

50.400

44.451

39.810

34.774

Waarborgsommen

 7

6

     7

 7

7

           7

Totaal vaste passiva

74.886

78.244

84.447 

80.418 

76.992

73.633 

Vlottende passiva:

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige kasgeldleningen

8.000

5.000

5.000

 5.000

5.000

5.000

Overige schulden

7.540

5.000

5.000

5.000

5.000

    5.000

Overlopende passiva

De van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen 

105

500

500

500

500

    500

Overige vooruit ontvangen bedragen

45

100

100

100

100

  100

Totaal vlottende passiva

15.690

10.600

  10.600 

10.600 

10.600

   10.600 

Totaal passiva

90.577

88.844

95.047 

91.018 

87.592

 84.233 

Toelichting op de voorzieningen
De toename in de loop van de jaren is een gevolg van toevoegingen aan de voorziening riolering.

Toelichting op de vaste schulden
De eerste jaren lopen de vaste schulden op als gevolg van lopende investeringen. Later neemt dit weer af.