Omschrijving

Saldo op
1 januari 2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo op
31 december 2018

Bijboeking van rente

Overige

(zoals beschikkingen en bijdragen)

Algemene reserves:

Algemeen Weerstandsvermogen

     3.017.095

    3.017.095

Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie

           804.616

           804.616

Rekeningresultaat 

                   -

Totaal algemene reserves

    3.821.711

              0

                  0

                  0

  3.821.711

Bestemmingsreserves:

Egalisatiereserves:

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing

         317.215

        163.300

      153.915

Totaal egalisatiereserves

       317.215

             0

                0

        163.300

       153.915

Overige bestemmingsreserves:

Openbare Ruimte

     7.291.535

     6.833.000

       458.535

Woon- en Leefomgeving

    3.011.517

        370.000

        2.641.517

Openbare Verlichting

            326

               326

Dienstverleningsprogramma

       184.291

      184.291

Jeugdgezondheidszorg BDU CJG

        440.954

           47.000

      393.954

Gezondheidszorg v.m. gemeente Beilen

              44.940

            1.514

              46.454

Conjunctuurreserve (C-reserve)

     9.392.185

        937.273

    8.454.912

Waterplan

         95.000

         95.000

Alg. reserve Breedband

    2.750.070

       72.050

    2.822.120

Reserve dekking kapitaallasten

     1.173.132

 7.652.516

        139.667

    8.685.981

Lokaal onderwijsbeleid

         99.496

         99.496

Onderhoud gebouwen 

       392.509

           23.336

      369.173

Reserve riolering

       147.524

      147.524

Vervangingsinvesteringen

       991.520

     660.590

        492.253

    1.159.857

Personeel/organisatiestruc-tuur

          50.247

        50.247

Totaal overige bestemmingsreserves

   26.065.247

      1.514

 8.385.156

     8.842.529

 25.609.388

Voorzieningen

Voorziening APPA-pensioenen

      1.105.709

           56.680

    1.049.029

Voorziening voormalig personeel

            69.747

            8.250

        61.497

Voorziening vervanging riolering

       796.205

     870.814

    1.667.019

Voorziening riolering

   1.321.940

    1.321.940

Voorziening APPA-wachtgelden

        513.248

        157.780

      355.468

Totaal voorzieningen

     3.806.850

            0

     870.814

        222.710

   4.454.954

TOTAAL-GENERAAL

   34.011.022

     1.514

 9.255.970

     9.228.539

 34.039.967