Bedragen x € 1.000)

Boekwaarden investeringen

1-1-2018

31-12-2018

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

11

7

Activa in eigendom van derden

11

7

Materiële vaste activa

74.775

75.247

Investeringen met een economisch nut

45.840

42.882

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.368

21.675

Investeringen met een maatschappelijk nut

7.567

10.690

Financiële vaste activa

4.161

6.971

Deelnemingen

144

144

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.685

1.597

Overige langlopende geldleningen

2.332

5.230

Voorraden

7.317

10.262

Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie

7.317

10.262

Totaal

92.308

89.883