Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Burger en Bestuur

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Burgerzaken

759.012

-604.009

700.610

-379.631

634.644

-379.768

690.101

-385.092

Parkeren

6.950

-10.000

6.950

-10.000

6.950

-10.000

6.950

-10.000

Totaal Burger en Bestuur

765.962

-614.009

707.560

-389.631

641.594

-389.768

697.051

-395.092

Werk en inkomen

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

745.013

-630.595

224.366

-109.948

470.145

-355.727

241.479

-127.061

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

175.879

-65.645

174.571

-66.782

154.487

-67.280

158.246

-68.489

Inkomensregelingen

9.537.628

-7.342.779

9.557.902

-7.342.779

9.583.566

-7.342.779

9.609.999

-7.342.779

Begeleide participatie

488.124

0

489.228

0

490.366

0

491.538

0

Arbeidsparticipatie

1.064.218

-73.632

1.078.735

0

1.093.631

0

1.108.956

0

Totaal Werk en inkomen

12.010.862

-8.112.651

11.524.802

-7.519.509

11.792.195

-7.765.786

11.610.218

-7.538.329

Veiligheid

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Crisisbeheersing en brandweer

1.681.200

0

1.750.249

0

1.839.040

0

1.905.752

0

Openbare orde en veiligheid

280.712

-12.661

286.194

-12.906

291.842

-12.985

297.658

-13.019

Totaal Veiligheid

1.961.912

-12.661

2.036.443

-12.906

2.130.882

-12.985

2.203.410

-13.019

Onderwijs en Jeugd

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

-47.000

0

-47.000

0

-47.000

0

-47.000

Onderwijshuisvesting

2.003.141

-48.763

1.900.639

-48.835

1.851.447

-48.835

1.811.764

-48.835

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.427.743

-103.673

1.480.308

-103.673

1.526.302

-103.673

1.573.057

-103.673

Wijkteams

951.508

0

968.057

0

984.853

0

1.002.586

0

Maatwerkdienstverlening 18-

5.589.471

0

5.587.643

0

5.634.890

0

5.662.749

0

Geëscaleerde zorg 18-

773.735

0

773.789

0

773.846

0

773.903

0

Totaal Onderwijs en Jeugd

10.745.598

-199.436

10.710.436

-199.508

10.771.338

-199.508

10.824.059

-199.508

Bouwen, wonen en milieu

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

-298.300

0

-40.305

0

-17.338

6.939

0

Burgerzaken

179.835

-65

183.724

-65

187.774

-65

191.555

-65

Musea

81.955

0

83.477

0

85.043

0

86.659

0

Riolering

3.172.587

-3.906.573

3.188.200

-3.906.573

3.180.974

-3.906.573

3.184.439

-3.906.573

Afval

2.447.657

-3.022.299

2.464.572

-3.165.229

2.502.024

-3.236.933

2.539.950

-3.308.646

Milieubeheer

1.260.284

0

1.231.438

0

1.256.246

0

1.286.613

0

Ruimtelijke ordening

495.367

0

424.836

0

434.591

0

444.637

0

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.526.325

-1.448.287

1.561.176

-1.484.403

1.542.708

-1.463.703

1.576.547

-1.498.875

Wonen en bouwen

1.725.818

-908.007

1.707.475

-917.328

1.759.517

-926.675

1.704.849

-936.090

Totaal Bouwen, wonen en milieu

10.889.828

-9.583.531

10.844.898

-9.513.903

10.948.877

-9.551.287

11.022.188

-9.650.249

Openbare Ruimte

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

-261.331

0

-196.731

0

-91.331

0

-91.331

Verkeer en vervoer

4.859.401

-127.957

4.858.787

-128.653

4.815.145

-128.668

4.834.008

-129.394

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.934.277

-3.565

2.949.758

-3.565

2.890.312

-3.565

2.924.013

-3.565

Begraafplaatsen en crematoria

704.837

-437.034

678.612

-440.130

724.425

-444.302

703.058

-448.544

Totaal Openbare Ruimte

8.498.515

-829.887

8.487.157

-769.079

8.429.882

-667.866

8.461.079

-672.834

Vrije tijd

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

-208.336

58.777

-20.000

0

-183.370

83.123

0

Economische promotie

391.042

-6.363

397.379

-6.488

403.626

-6.618

390.189

-6.750

Sportbeleid en activering

348.840

-1

332.699

-1

323.518

-1

323.698

-1

Sportaccommodaties

2.981.702

-678.545

2.882.239

-695.635

3.013.653

-708.123

2.938.261

-720.297

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

345.900

0

196.502

0

196.676

0

196.856

0

Media

573.376

-1.794

585.876

-1.794

596.386

-1.794

607.274

-1.794

Totaal Vrije tijd

4.640.860

-895.039

4.453.472

-723.918

4.533.859

-899.906

4.539.401

-728.842

Zorg en Welzijn

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves

0

-30.000

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

2.874.931

-54.309

2.822.423

-4.422

2.904.906

-4.422

2.985.404

-4.422

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.630.843

-27.500

1.665.740

-27.500

1.701.402

-27.500

1.737.850

-27.500

Maatwerkdienstverlening 18+

8.075.005

-616.607

8.025.050

-616.608

8.070.690

-616.607

8.066.747

-616.607

Volksgezondheid

1.207.108

0

1.209.829

0

1.212.629

0

1.215.514

0

Totaal Zorg en Welzijn

13.787.887

-728.416

13.723.042

-648.530

13.889.627

-648.529

14.005.515

-648.529

Algemene middelen

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Bestuur

1.439.478

0

1.475.189

0

1.507.425

0

1.540.332

0

Mutaties reserves

8.386.670

-7.390.862

1.842.032

-570.738

1.072.933

-426.499

1.076.153

-275.675

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

8.123.701

-87.560

8.082.607

-87.560

8.179.373

-87.560

8.255.866

-87.560

Treasury

-324.941

-1.433.354

-322.980

-1.423.848

-290.225

-1.430.870

-241.590

-1.448.725

OZB woningen

484.501

-3.361.000

496.863

-3.404.492

509.599

-3.462.147

522.714

-3.524.232

OZB niet-woningen

39.905

-2.702.200

40.816

-2.748.049

41.754

-2.794.677

42.720

-2.844.889

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-44.183.413

0

-44.943.959

0

-45.642.816

0

-46.281.873

Overige baten en lasten

-1.028.089

-15.000

-889.803

-15.000

132.427

-15.000

382.427

-15.000

Economische promotie

39.905

-1.115.200

40.816

-1.119.200

41.754

-1.123.280

42.720

-1.127.440

Totaal Algemene middelen

17.161.130

-60.288.589

10.765.540

-54.312.846

11.195.040

-54.982.849

11.621.342

-55.605.394

Totaal generaal

80.462.554

-81.264.219

73.253.350

-74.089.830

74.333.294

-75.118.484

74.984.263

-75.451.796

Saldo begroting

801.914

837.344

786.696

476.641