Subsidies

Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.

In de begroting 2018 is afgerond voor € 3.575.000 aan subsidies begroot.

Subsidies 2018

Omschrijving

 Werkelijk 2016 

 Begroting 2017 incl. bijstellingen 

 Begroting 2018 

zelfbeheer dorpenoverleg

17.304

              17.500

              17.500

zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg

25.561

              20.421

              20.421

Integraal Kindcentrum

0

                       0  

            373.455

bijdrage kosten Buurtacademie

47.972

              47.972

              22.972

bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen

541.821

            551.466

            570.304

bijdrage ICO / cultuuronderwijs scholen

99.917

            100.000

            100.000

subsidie wereldwinkel Westerbork

2.982

                2.982

                2.982

subsidie Stichting Zomeractiviteiten Westerbork

4.334

                4.334

                4.334

subsidie Stichting Beleef Beilen

1.905

                1.905

                1.905

subsidie Culturele Raad Smilde

2.070

                2.070

                2.070

bijdrage Wende avond

1.000

                       0  

                       0  

subsidie culturele activiteiten

5.167

                5.497

                5.497

subsidie Stichting Kunst4daagse

2.600

                2.600

                2.600

subsidie Stichting Podia

3.500

                3.500

                3.500

subsidie Huus van de Taol

1.125

                1.125

                1.125

subsidiëring cultuurprojecten

              35.000

              35.000

jeugdcultuurfonds

                2.000

                2.000

subsidie muziekverenigingen

18.947

              21.395

              21.609

subsidie zangverenigingen

681

                    911

                    911

subsidie Stichting Openluchtspel Westerbork

641

                    641

                    641

korpsen en korengala

3.715

                3.715

                3.715

subsidie Herinneringscentrum Kamp Westerbork

2.042

                2.042

                2.042

subsidie Museum van papierknipkunst

5.850

                5.850

                5.850

subsidie Stichting AMW Noordermaat

285.496

            290.807

            295.227

bijdrage Bureau Slachtofferhulp

4.793

                4.842

                4.842

subsidie Tel. hulpdienst 'Tegen haar wil'

2.846

                2.880

                2.880

bijdrage t.b.v. aanpak huiselijk geweld

31.476

              15.333

              15.333

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

1.546.450

        1.537.181

        1.601.028

uitvoering vrijwilligersbeleid

32.000

                1.500

                1.500

Stichting Vluchtelingenwerk

72.915

              86.625

              61.681

bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde

4.073

                4.073

                4.073

overig sociaal cultureel werk

              39.973

              41.045

subsidie Stichting Welzijn Doven

800

                    800

                    800

Koningsdag

973

                2.700

                2.700

bijdrage busdiensten

1.226

                1.103

                1.103

subsidie eenmalige activiteiten

1.147

                1.495

                1.495

vandalismepreventie oud en nieuw

0

                    400

                    400

subsidie Stichting Adviesraad Minimabeleid

2.942

                2.942

                2.942

subsidie Stichting Gehandicapten platform

475

                    600

                    600

subsidie scouting

1.367

                1.500

                1.500

subsidie schaapskuddes

10.723

              10.739

              10.739

bijdrage Meldpunt discriminatie Drenthe

                9.050

                8.500

bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten

2.858

                2.858

                2.858

subsidie 3VO afd. Midden-Drenthe

0

0

0

subsidie Drempelteam ouderen veiliger op weg

851

                    851

                    851

bijdrage Veteranendag

1.874

                1.881

                1.881

subsidie Stichting Peuterspeelzalen Midden-Drenthe

238.139

            242.044

                       0  

PRAT loonkosten/activiteiten

37.915

                       0  

subsidie Verslavingszorg Noord Nederland

4.793

                4.842

                4.842

Stichting Voedselbank

3.600

                5.100

                3.600

sociaal raadsvrouw

92.542

              94.597

              95.285

subsidie sociaal raadsvrouw

0

                1.673

                3.375

bijdrage Humanitas thuisadministratie

0

                1.500

                1.500

Mantelzorg en vrijwillige ondersteuning

81.234

              82.696

              84.648

subsidie WMO raad

6.750

                6.750

                6.750

subsidie schoolsportdagen

920

                1.853

                1.853

subsidie gemeentelijke sportverenigingen

44.630

              47.439

              44.239

incidentele subsidie sportactiviteiten

3.252

                3.050

                3.050

subsidie Stichting Het Drents Landschap

45

                      45

                      45

recreatief toer. platform

8.325

ontwikkeling TIP

43.345

              47.273

              45.543

bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde

0

                    150

                    150

bijdrage onderhoud speelvoorzieningen aan buurtverenigingen

13.415

              13.000

              13.000

startbijdrage inrichting nieuw speelterrein

1.135

                1.200

                1.200

bijdrage Rode Kruis

1.992

                1.955

                1.955

        3.376.451

        3.408.226

        3.575.446

Toelichting
De stijging van 2018 ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aanpassing aan de indexering uit de meicirculaire of op grond van begrotingsinstructies voor de indexering van de loon- en prijsstijgingen.