Ontwikkelingen

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en daarmee is de Wsw een uitsterfconstructie geworden. Dit heeft voor de organisatie Alescon grote gevolgen.
Om op deze ontwikkelingen in te spelen lopen er al geruime tijd gesprekken tussen de deelnemende gemeenten en Alescon. Dit heeft geresulteerd in een aantal opdrachten aan de directie van Alescon die zij dient uit te voeren in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Bezuinigingen
Doordat de rijksbijdrage per Sw’er de komende jaren verder daalt, voorzien we bij voortzetting van het huidige beleid een oplopend tekort van € 4 miljoen nu naar € 6 miljoen in 2020. Dit is onwenselijk. Daarom hebben de verschillende colleges van de 6 gemeenten de directie de opdracht meegegeven om met voorstellen te komen om het tekort op Alescon niet verder op te laten lopen dan € 4 miljoen. Hiertoe zijn voorstellen gedaan die in samenwerking met de gemeenten worden uitgewerkt.

Groen
Een aantal gemeenten wil graag meer sturing en regie hebben op de (dagelijkse) uitvoering van het groen. Op basis daarvan zijn we een gezamenlijke verkenning gestart naar de mogelijkheden die er zijn om de Sw-medewerkers die nu in de verschillende gemeenten in 'het groen' aan het werk zijn op een andere manier onder te brengen: bij Alescon, bij gemeenten of bij derden. In Midden-Drenthe zijn in juli 2017 hiertoe twee pilots gestart met lokale hoveniers en de resultaten van de pilots worden meegewogen in een eventueel vervolg.

Besluitvorming Alescon
We willen vóór het einde van de huidige collegeperiode komen met voorstellen over de positie van Alescon. Hierin worden bovenstaande zaken meegenomen.

Wat willen we bereiken?

Alle gemeenten hebben uitgesproken dat ze zorg dragen voor alle Wsw'ers die op 31 december 2014 in dienst waren bij Alescon. Met andere woorden: we zorgen er met elkaar voor dat deze mensen aan het werk blijven. Alle Wsw'ers behouden de rechten en de plichten vanuit de Wsw.

Wat gaan we daar voor doen?

Zoals onder Ontwikkelingen al geschetst zijn we met alle gemeenten en Alescon al geruime tijd aan het verkennen wat de toekomst is voor het bedrijf Alescon. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en verschillende pilots opgestart.
We willen vóór het einde van de huidige collegeperiode komen met voorstellen die invulling geven aan de toekomst van Alescon.