Ontwikkelingen

In 2016 is de re-integratienota 'Re-integratie is (net)werken' door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt het re-integratiebeleid voor de jaren 2016 tot 2020 uiteengezet. Hierin beschrijven we de middelen en voorzieningen die we inzetten om bijstandsgerechtigden duurzaam te laten re-integreren en/of, als re-integratie niet mogelijk is, te participeren in de samenleving.

In de nota worden de verschillende doelgroepen en de daarbij behorende acties beschreven. Het zwaartepunt ligt bij de re-integratie van jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsmarktregio Drenthe
We werken met vijf andere gemeenten en het UWV samen binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD). In dit samenwerkingsverband hebben we een gezamenlijke werkgeversdienstverlening opgezet in het Werkgeversservicepunt Drenthe. Hier werken de accountmanagers van de deelnemende partijen samen om werkgevers in de regio te bedienen.

De samenwerking in de AMRD stelt ons in staat om bijvoorbeeld gezamenlijk werkgelegenheidsprojecten op te zetten, subsidies aan te vragen en kennis te delen.

Regionaal Mobiliteitscentrum
Met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, het UWV, Alescon en het Alfa College werken we samen in het Regionaal Mobiliteitscentrum. De insteek hierbij is op een praktische wijze zoveel mogelijk trajecten voor werkzoekenden te vinden die hen op weg helpen naar een baan. Voorbeelden van dergelijke trajecten zijn onder andere het aanbieden van chauffeursopleidingen of een opleiding in het verzekeringswezen. Daarnaast houden we regelmatig banenmarkten in het gemeentehuis en is er goede afstemming met de werkgevers.

Wat willen we bereiken?

Algemene doelen
In april 2017 is het uitvoeringsbeleid re-integratie vastgesteld waarin is opgenomen welke indicatoren er gebruikt worden om de resultaten van ons re-integratiebeleid te kunnen volgen. De beleidsindicatoren uit 'Waar staat je gemeente' zijn hierin deels geïntegreerd.
Onderstaande tabellen worden bij het opmaken van de jaarrekening ingevuld, waarbij 2017 als nulmeting wordt gebruikt.

Algemene doelstelling

 • We willen bijstandsgerechtigden (weer) zelfstandig maken
 • We willen de mogelijkheden voor regulier werk bevorderen

Doelstellingen

 1. We willen het verdienvermogen van mensen benutten
 2. We willen scholing van met name de doelgroep 18 tot 27 jaar bevorderen
 3. We willen actieve deelname aan de maatschappij bevorderen
 4. We willen de contacten met (lokale) werkgevers onderhouden en uitbreiden
 5. We willen nauw samenwerken met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio
 6. We willen werken op basis van vaste afspraken met onze klanten

Indicatoren re-integratiebeleid

2017

2018

 • Aantal banen ingevuld bij werkgevers (doel 1, 2, 3, 5, 6)
 • Aantal proefplaatsingen ingevuld bij werkgevers (doel 1, 2, 3, 5, 6)
 • Aantal werkstages ingevuld bij werkgevers (doel 1, 2, 3, 5, 6)
 • Aantal uitstroom van jongeren naar studiefinanciering (doel 1, 2, 4, 5)
 • Aantal uitstroom van jongeren naar werk (doel 1, 2, 5, 6)
 • Aantal gerealiseerde baanafspraakbanen (doel 1, 2, 3, 5, 6)
 • Aantal gerealiseerde beschut werkplekken (doel 1, 2, 3, 5)

Indicatoren BBV

2017

2018

 • Aantal banen per 1.000 inwoners
 • Netto arbeidsparticipatie
 • Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
 • Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Kengetallen gemiddeld aantal uitkeringen

2017

2018

 • Bijstandsuitkeringen Participatiewet
 • IOAW uitkeringen
 • IOAZ uitkeringen
 • Duurzaam Verblijf

Kengetallen gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden

2017

2018

 • Bijstandsgerechtigden Participatiewet
 • Gemiddeld aantal IOAW gerechtigden
 • Gemiddeld aantal IOAZ gerechtigden
 • Duurzaam Verblijf

Kengetallen grootte doelgroepen

2017

2018

 • Aantal 50 plussers
 • Aantal alleenstaande ouders
 • Aantal ANW'ers en Nuggers
 • Aantal WIW'ers

Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten / doelstellingen

 • Alle jongeren van praktijkschool en voortgezet speciaal onderwijs hebben we vroegtijdig in beeld
 • Inzet van structurele loonkostensubsidie voor jongeren, ook 16 of 17-jarigen, om te plaatsen op afspraakbanen
 • Adequate afstemming tussen consulenten werk, CJG, leerplichtambtenaren en RMC
 • Ondersteuning van jongeren tot 27 jaar, gericht op het behalen van startkwalificatie of directe uitstroom naar werk
 • Inzet op een zo hoog mogelijke opleiding om zo de kansen op duurzaam werk te vergroten
 • Inzet van innovatieve middelen om jongeren te begeleiden in de re-integratie
 • Inzet van alle mogelijke wettelijke middelen om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden
 • Werk bieden bij Alescon voor mensen die voor beschut werk geïndiceerd worden
 • Bemiddelen van 50-plussers op werk en vrijwilligerswerk
 • Opstarten van duale trajecten werk en onderwijs voor anderstaligen
 • Inzet op participatie voor mensen met een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichting
 • Nauwere samenwerking tussen gemeente en ondernemers door het opstellen van een jaarlijks marktbewerkingsplan en opzetten van samenwerkingsverbanden
 • Op een transparante en navolgbare manier maatwerk leveren