Ontwikkelingen

We hebben ons kandidaat gesteld voor de Culturele gemeente van Drenthe voor 2019/2020.

Wat willen we bereiken?

 • We willen kunst en cultuur toegankelijk laten zijn voor zo veel mogelijk mensen. In het cultuurbeleid leggen wij ook een accent op de verbinding met onze eigen tradities en geschiedenis
 • Bevorderen dat (vooral jonge) inwoners en bezoekers van de gemeente Midden-Drenthe in aanraking komen met kunst- en cultuur
 • Cultuureducatie met Kwaliteit biedt scholen de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek. Alle basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe doen mee
 • Stimuleren van mondiale bewustwording

Wat gaan we daar voor doen?

We geven uitvoering aan de nota Cultuurbeleid 2015-2020. Het cultuurbeleid wordt de komende jaren volgens vier hoofdlijnen verder uitgewerkt:

 • stimuleren creatief aanboren van geldbronnen en samenwerking en verbinding zoeken met elkaar (o.a. toerisme en recreatie)
 • een adviescommissie Cultuur adviseert over jaarlijkse thema’s en subsidieaanvragen in dat verband
 • stimuleren en bijdragen aan cultuureducatie en creativiteitsonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs, zowel binnen- als buitenschools, waarbij de inzet dient aan te sluiten bij het door het rijk in gang gezette beleid van Cultuureducatie met Kwaliteit
 • We subsidiëren:
  • Kunst en cultuuractiviteiten in het basis- en voortgezet onderwijs
  • St. Podia voor organisatie Culturele Uitdag en Amateurkunst in beeld
  • St. Kunst4daagse
  • Culturele commissies
  • Wereldwinkels