Ontwikkelingen

In 2016 is een besluit genomen over de locatie van de nieuwe VO school. Naar aanleiding van opmerkingen uit het buurtoverleg wordt bezien of er nog een andere locatie mogelijk is. De inschatting is dat de bouw van en nieuwe school wordt gestart in 2019/2020.

Zonder gemeentelijke bijdrage is het verzorgen van kwalitatief goede cursussen voor de buurtacademies niet mogelijk. De voortzetting van de gemeentelijke bijdrage betrekken we in de uitwerking van het Berenschot rapport.

Wat willen we bereiken?

Een adequaat opleidings- en ontwikkelingsniveau voor jongeren en volwassenen door de zorg voor het onderwijs en het bieden van een volwaardige plaats in de samenleving, zowel in fysiek als in sociaal opzicht.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden bij peuters.
  • Zoveel mogelijk kinderen in Midden-Drenthe te laten deelnemen aan een voorschools aanbod.
  • Voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.
  • Het bieden van en het vergroten van de mogelijkheden voor volwasseneneducatie o.a. door uitvoering te geven aan de nota Naar een geletterd en digisterk Midden-Drenthe en subsidiëring van de buurtacademies.