Ontwikkelingen

Op bibliotheekgebied zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten. De verwachting is dat negen Drentse gemeenten komen tot een gezamenlijke bibliotheekorganisatie. Deze organisatie voert voor de verschillende gemeenten het bibliotheekwerk uit waarbij elke gemeente haar specifieke wensen kan inzetten. Het wordt een zakelijke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. Om dit goed neer te zetten wordt in samenwerking met het huidige bibliotheekbestuur en de gemeenteraad een visie ontwikkeld op het gemeentelijk bibliotheekbeleid.

Wat willen we bereiken?

  • We werken aan het terugdringen van de laaggeletterdheid
  • Behoud van kwalitatief goede, voor alle burgers bereikbare, bibliotheekvoorzieningen (lokaal georiënteerde basisbibliotheek, specifiek doelgroepenbeleid en samenwerking met andere lokale instellingen)
  • We leren kinderen omgaan met sociale media, bijvoorbeeld op school
  • We zorgen dat kinderen plezier beleven aan lezen
  • Ouderen kunnen omgaan met digitalisering, daarvoor kunnen ze cursussen volgen

Wat gaan we daar voor doen?

We brengen leesstimulering nadrukkelijk in verband met armoedebestrijding en participatie. Het is voor laaggeletterden moeilijk om mee te doen in de samenleving. We zien dat laaggeletterden een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door laaggeletterdheid te signaleren en aan te pakken, helpen we deze inwoners meer mee te doen in de samenleving. Als gemeente werken we meer samen met maatschappelijke partners bij de signalering en bestrijding van laaggeletterdheid.